Kalendář akcí

 

 

Dne 29.3.2019 od 16 hodin se konalo přezkoušení osmi nových uchazečů o vydání prvního rybářského lístku. Všech osm přezkoušení úspěšně absolvovalo a my jim gratulujeme k získání osvědčení !!!

 

 

Krátká zpráva z VČS: 

 

Dne 2. 3. 2019 se v restauraci "U Vola" konala výroční členská schůze ČRS, z.s., MO Bystřice. 

Zúčastnilo se jí 24 členů. Členskou základnu tvoří 75 dospělých, 1 mládež a 7 dětí.

 

Schůze začala přivítáním příchozích a uctěním památky zesnulých rybářů, ať již z naší organizace nebo povšechně, povstáním a minutou ticha.

Poté byl přečten a schválen program výroční schůze.

Jako první přišla na řadu zpráva hospodáře. Z ní se přítomní dozvěděli stav členské základny, stav zarybnění, statistiku úlovků a docházek, množství kontrol RS na revíru, informaci o brigádách,            o úrovni vyplnění sumářů, ... to vše samozřejmě za minulý rok.

Po zprávě hospodáře byla přednesena zpráva o finančním hospodaření a představen rozpočet na letošní rok.

Jako další se ujal slova předseda DK a seznámil přítomné se zprávou DK. V ní se mj. konstatovalo, že ani v uplynulém roce nemusela DK řešit žádný přestupek proti RŘ naším členem.

Po přečtení této zprávy bylo předáno slovo našemu delegátu na Konferenci ČRS, z.s. ,  SÚS, který nás seznámil s průběhem Konference a hlavními myšlenkami, které na ní zazněly. Na závěr byla přečtena Usnesení z Konference i Sněmu.

Dále byl projednán náš příspěvek do transparentního fondu na nákup vodních ploch SÚS, kde se VČS rozhodla přispět částkou 50 Kč na člena MO.

Po diskusi o přednesených zprávách a nastolených otázkách byl představen návrh usnesení, v kterém se například stanoví pro rok 2020 omezení přisvojení úlovku na 1 vyjmenovanou rybu za sedm dní.

 

Usnesení bylo schváleno jednohlasně.

 

Po ukončení schůze již tradičně následoval prodej povolenek pro lov ryb.